Aanbod

Relatie- en gezinstherapie

Relatie- en gezinstherapie

In partnerrelaties is het telkens een uitdaging om met elkaar mee te groeien en
een evenwicht te vinden tussen verbondenheid en eigenheid. Soms raakt het evenwicht verstoord, dreig je de verbondenheid te verliezen of raak je verstrikt in een destructief patroon. Je loopt dan vast en komt er samen niet meer goed uit.


Vaak heeft dit te maken met je eigen persoonlijkheid, normen en waarden, je
achtergrond. Het doel van relatietherapie is dat jullie niet meer vastlopen in oude
patronen. Met behulp van gesprekken kan je je inzicht in deze patronen vergroten, waardoor de mogelijkheden voor verandering vergroot kunnen worden. In relatietherapie is uiteraard de bedoeling dat beide partners deelnemen.


In gezinnen is het mogelijk dat er zodanig veel spanningen zijn tussen verschillende gezinsleden dat ook dit een destructief patroon wordt, dat invloed heeft op alle gezinsleden. In dat geval is het mogelijk om gezinstherapie te doen. Ook hierbij zal het doel zijn de oude destructieve patronen te doorbreken. Door middel van (gezins-, relatie)gesprekken krijgen jullie meer inzicht in de patronen en kunnen jullie experimenteren met nieuw gedrag.


Uitgangspunt is dat jullie als cliënten jullie eigen oplossingen vinden. Als therapeut loop ik met jullie mee om samen de verschillende oplossingen te
(onder)zoeken.


Werkwijze voor therapie
Je of jullie melden je aan. We hebben telefonisch contact en in dit gesprek
onderzoeken we of er een professionele match is tussen jullie en mij. Daarnaast bekijken we in dit gesprek of mijn expertise past bij jullie hulpvraag.


Als jullie starten met de therapie dan formuleren we in het eerste gesprek het
doel waar jullie aan willen werken. Dit doel leggen we vast in het behandelplan. We spreken de frequentie van de gesprekken af. Na vijf keer volgt een (korte) evaluatie van de therapie. Is het doel al behaald, is er nog beweging, zitten jullie op het goede spoor, voldoe ik aan de verwachtingen? Zo nodig stellen we de doelen bij of pas ik therapeutische interventies aan. Op ieder moment kan de therapie worden beëindigd. Het is wel van belang om dit in gezamenlijk overlegte doen.


Ik houd een dossier bij over jullie therapie. Dit doe ik om het therapieproces goed te kunnen monitoren. Daarnaast valt dit ook onder mijn professioneel handelen. In principe is dit jullie dossier. In overleg wordt besloten op welke wijze jullie over jullie dossier willen beschikken. Het dossier kunnen jullie ook zelf gebruiken om het therapieproces te monitoren. Jullie kunnen bijvoorbeeld na ieder gesprek een verslag krijgen of jullie kunnen zelf een verslag toevoegen aan jullie dossier. Indien de therapie eindigt, kan ik een afsluitende brief/evaluatie schrijven die in het dossier komt. In overleg met jullie kan worden besloten om bijvoorbeeld de huisarts deze brief ook te geven. Of en wie er wordt geïnformeerd over jullie therapie bepalen jullie zelf. Ik zal jullie hierover nader informeren tegen de tijd dat dit relevant is.


Het is van belang om te weten dat ik niet in staat ben tot crisisbehandeling buiten
de therapiemomenten. Indien er tijdens de therapieperiode sprake is van een
(psychologische/psychiatrische) crisis dan heb jullie hulp nodig van de specialistische GGZ. Jullie moet dan contact opnemen met jullie huisarts of de huisartsenpost voor een verwijzing naar de specialistische GGZ. In overleg met jullie wordt dan gekeken wat wenselijk is met betrekking tot het al dan niet (tijdelijk) stoppen van de therapie bij mij. Het is mogelijk dat, naast mijn behandeling, behandeling door een psychiater gewenst is. In voorkomende gevallen, kan ik verwijzen naar een psychiater.

Individuele therapie

Individuele therapie

Het is mogelijk dat je vastloopt in leven. Je twijfelt over jezelf, over het doel in je
leven. Je voelt je rot. Je raakt steeds in conflict met mensen. Je loopt vast in je
werk. Je voelt je falen als vader of moeder. Het gebeurt de meeste mensen wel eens. Meestal zal het lukken om dit soort problemen zelf op te lossen, maar soms heb je hulp nodig om weer oplossingen voor problemen te kunnen zien. Individuele therapie kan je hierbij helpen. Door middel van gesprekken vergroot je het inzicht in je eigen handelen. Hierbij wordt uiteraard, voor zover relevant, ook je achtergrond meegenomen. Daarnaast wordt gekeken naar de wederzijdse invloed tussen jou en je systeem (de mensen om je heen).


Werkwijze voor therapie

Je meldt je aan en dan hebben we een kort telefonisch gesprek. Hierin onderzoeken we of er een professionele match is tussen jou en mij. Daarnaast bekijken we in dit gesprek of mijn expertise past bij je hulpvraag.

Als je start met de therapie dan formuleren we in het eerste gesprek het doel waar je aan wil werken. Dit doel leggen we vast in het behandelplan. We spreken de frequentie van de gesprekken af. Na vijf keer volgt een (korte) evaluatie van de therapie. Is het doel al behaald, is er nog beweging, zitten je op het goede spoor, voldoe ik aan je verwachtingen? Zo nodig stellen we de doelen bij of pas ik therapeutische interventies aan. Op ieder moment kan de therapie worden beëindigd. Het is wel van belang om dit in gezamenlijk overleg te doen.


Ik houd een dossier bij over je therapie. Dit doe ik om het therapieproces goed te kunnen monitoren. Daarnaast valt dit ook onder mijn professioneel handelen. In principe is dit jouw dossier. In overleg wordt besloten op welke wijze je over jouw dossier wil beschikken. Het dossier kan je ook zelf gebruiken om het therapieproces te monitoren. Je kan bijvoorbeeld na ieder gesprek een verslag krijgen of je kan zelf een verslag toevoegen aan jouw dossier.


Indien de therapie eindigt, schrijf ik een afsluitende brief die in het dossier komt. In overleg met jou kan worden besloten om bijvoorbeeld de huisarts deze brief ook te geven. Of en wie er wordt geïnformeerd over je therapie bepaal je zelf. Ik zal je hierover nader informeren tegen de tijd dat dit relevant is.


Het is van belang om te weten dat ik niet in staat ben tot crisisbehandeling buiten de therapiemomenten. Indien er tijdens de therapieperiode sprake is van een (psychologische/psychiatrische) crisis dan heb je hulp nodig van de specialistische GGZ. Je moet dan contact opnemen met je huisarts of de huisartsenpost voor een verwijzing naar de specialistische GGZ. In overleg met jou wordt dan gekeken wat wenselijk is met betrekking tot het al dan niet (tijdelijk) stoppen met de therapie bij mij. Het is mogelijk dat, naast mijn behandeling, behandeling door een psychiater gewenst is. Ik kan in dat geval verwijzen naar een psychiater.

Supervisie

Supervisie

Hulpverleners kunnen bij mij terecht voor supervisie. In supervisie worden werkgerelateerde problemen ingebracht. Door middel van reflectie, feedback en verdiepende vragen wordt de supervisant aan het denken gezet over het ingebrachte vraagstuk en zijn/haar handelen. Ook binnen de supervisie staat mijn systeemgerichte benadering centraal. In overleg met de supervisant wordt een werkvorm gekozen (mondeling, schriftelijk, videomateriaal, live supervisie).


Ik ben een erkende supervisor voor psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog, voor systeemtherapeuten of systeemtherapeutisch werkenden voor registratie bij NVRG en voor pro Justitia rapporteurs.

Werkwijze supervisie
In het eerste kennismakingsgesprek kijken we of er een goede match tussen ons.
Als er een klik is, dan maken we afspraken over het aantal, de duur en de frequentie van de sessies. Je formuleert de doelen die je in de supervisie wil behalen en stelt deze doelen op schrift. We spreken af welke werkvorm wordt gekozen (videomateriaal, audiomateriaal, mondeling, schriftelijk). Na de iedere sessie maak je een reflectieverslag. Aan het begin van iedere supervisie wordt eerst stilgestaan bij je verslag en dan breng je het materiaal en je vragen in. Halverwege het aantal afgesproken sessies evalueren we je doelen en de supervisie. Aan het eind van de supervisiereeks maak je zelf een reflectieverslag over de hele supervisiereeks aan de hand van je leerdoelen. Ik zal eveneens een verslag maken over mijn visie op jouw ontwikkeling gedurende de supervisie. Indien gewenst en nodig kan hieraan een beoordeling worden gekoppeld. Ook bij de supervisie gebruik ik mijn systemische invalshoek. Dat betekent dat ik jou en je cliënten ook in hun systeem en context probeer te plaatsen. Voor jou kan dit je persoonlijke context maar ook je werkcontext, zijn. Op die manier ben je steeds beter in staat om te reflecteren over je handelen. Omdat je zelf het belangrijkste instrument bent in je werk kan je jezelf hierdoor verder professionaliseren.

Psychologisch onderzoek

Psychologisch onderzoek

Sommige mensen willen een testpsychologisch onderzoek laten doen. Ze hebben bijvoorbeeld vragen over hun intelligentie, over hun persoonlijkheid of over hun psychiatrische diagnose. Afhankelijk van de vraag kan ik dan bijvoorbeeld een intelligentie-onderzoek, vragenlijsten of een interview bij je afnemen, dit interpreteren en hierover schriftelijk verslag doen. Dit verslag wordt met je besproken en is het eigendom van jou als opdrachtgever.


Ik doe alleen testonderzoek bij volwassenen (vanaf 18 jaar).

Werkwijze voor psychologisch onderzoek
In het eerste gesprek inventariseer ik je vraag voor het psychologisch onderzoek
en beoordeel ik of ik hiervoor de juiste expertise heb. Ik ben bekwaam tot het uitvoeren van intelligentie-onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek en onderzoek naar persoonlijkheidsstoornissen bij volwassenen. Daarnaast heb ik veel ervaring in het classificeren volgens het gangbare psychiatrische classificatiesysteem, DSM-5.


Psychologisch onderzoek bestaat doorgaans uit gesprekken, testonderzoek en/of een gestructureerd interview. Na het eerste gesprek voor het gangbare therapietarief (zie tarieven) krijg je een offerte thuis gestuurd. Als je de offerte accepteert, dan maken we afspraken om het psychologische onderzoek uit te voeren. Als de gesprekken zijn geweest en het materiaal is verzameld, werk ik de gegevens uit, maak ik een verslag en licht ik het verslag toe in een gesprek. Je krijgt het verslag met daarin de beantwoording van de vraagstelling.

Forensisch psychologisch onderzoek

Forensisch psychologisch onderzoek

Sommige mensen krijgen te maken met justitie. Ze worden verdacht van
strafbare feiten. Bij bepaalde strafrechtelijke zaken kan het gewenst zijn om een
forensisch psychologisch onderzoek uit te voeren. Een verdachte wordt dan
psychologisch onderzocht en er wordt antwoord gegeven op vragen omtrent de
toerekeningsvatbaarheid. De rechtbank kan verzoeken om een rapportage, maar
je kan dit ook zelf aanvragen via je advocaat. Soms zijn mensen pro Justitia
gerapporteerd, maar zijn het niet eens met hun rapport. In dat geval kan verzocht
worden om een contra-expertise. Een forensisch psychologisch onderzoek
bestaat uit gesprekken, het opvragen van informatie en testonderzoek. De
bevindingen worden vastgelegd in een rapport en dat wordt met jou besproken.

Werkwijze forensisch psychologisch onderzoek
Het forensisch psychologisch onderzoek is vergelijkbaar met een regulier psychologisch onderzoek. Het grote verschil is dat de vraagstelling vooraf vastligt. Een ander verschil is dat ik bij forensisch psychologisch onderzoek alleen werk met een advocaat, rechtbank of Officier van Justitie als opdrachtgever. Dus als je een forensisch psychologisch onderzoek door mij wilt laten uitvoeren, dan bespreek je dit met je advocaat. Je advocaat kan contact met mij opnemen en de opdracht geven. Je advocaat kan ook vragen aan de rechtbank om mij die opdracht te geven. Als je advocaat de opdracht geeft dan stuur ik hem of haar de rekening. Je advocaat zal dat bij jou in rekening brengen. Als de rechtbank de opdracht geeft, dan stuur ik de rekening naar de rechtbank.


Het onderzoek bestaat uit gesprekken, informatie verzamelen, bestudering van het proces-verbaal en andere relevante juridische stukken en eventueel testonderzoek. In forensisch psychologisch onderzoek wordt antwoord gegeven op de vragen zoals die gangbaar zijn binnen de forensische psychologie (zie Forensische vraagstelling). In grote lijnen komt het erop neer dat gevraagd wordt of je een psychiatrisch of psychologisch probleem hebt, zo ja of dat een relatie heeft met het ten laste gelegde, zo ja in welke mate je probleem invloed heeft gehad op het ten laste gelegde en welke behandeling je het beste kan krijgen. Als er overeenstemming is over de opdracht en de bekostiging dan maak ik afspraken met je voor een aantal gesprekken. In deze gesprekken neem ik eventueel ook testonderzoek af. Daarna werk ik de gegevens uit en verwerk ze in een rapport,
waarbij de vragen worden beantwoord. Dit rapport wordt met je besproken. Als
je advocaat de opdrachtgever is voor het onderzoek, dan krijg jij het rapport en
kan je zelf beslissen wat je met het rapport wilt doen. Als de rechtbank of Officier van Justitie de opdrachtgever is, dan gaat het rapport naar deze opdrachtgever en krijg jij een exemplaar via je advocaat. In dat geval heb je geen recht op blokkering van het rapport.